Thiết bị pha chế

Máy làm đá viên mini Hoshizaki SRM-45A 30-40kg/ngày

Máy làm đá viên mini Hoshizaki SRM-45A 30-40kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-60A 50-70kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-60A 50-70kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-80A 50-80kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-80A 50-80kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-105A 80-100kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-105A 80-100kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-125A 100kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki SRM-125A 100kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-30CNE-25 20kg/ngày

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-30CNE-25 20kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-45CNE-25 30-40kg/ngày

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-45CNE-25 30-40kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-100CNE 100kg/ngày

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-100CNE 100kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-220AA 160kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-220AA 160kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-220AA 150kg/ngày

Máy làm đá viên vuông Hoshizaki IM-220AA 150kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-220AA 200kg/ngày

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-220AA 200kg/ngày

Giá: Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng